LepszyWeb.pl. Pracownia Dostępności Cyfrowej

Demo Przed i Po: Niedostępna strona Bilety

Ulepsz witrynę, stosując Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1

Postrzegalność

Zgodność strony Bilety z WCAG 2.1 - Postrzegalność
# Tytuł Opis Wynik
1.1 Alternatywa w postaci tekstu Dla każdej treści nietekstowej należy dostarczyć alternatywną treść w formie tekstu, która może być zamieniona przez użytkownika w inne formy (np. powiększony druk, brajl, mowa syntetyczna, symbole lub język uproszczony). Wszystkie kryteria sukcesu zostały spełnione
1.1.1 Treść nietekstowa Wszelkie treści nietekstowe przedstawione użytkownikowi posiadają swoją tekstową alternatywę, która pełni tę samą funkcję, za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej (Poziom A)
 • Kontrolki użytkownika i wprowadzanie danych przez użytkownika: Jeśli treść nietekstowa jest kontrolką użytkownika lub polem wprowadzania danych, wtedy posiada nazwę opisującą jej przeznaczenie. (Wytyczna 4.1 podaje dodatkowe wymagania dotyczące kontrolek oraz wprowadzania danych przez użytkownika.)
 • Media zmienne w czasie: Jeśli treść nietekstowa to media zmienne w czasie, wtedy alternatywa w formie tekstu zawiera opis pozwalający zrozumieć przeznaczenie treści nietekstowej. (Wytyczna 1.2 podaje dodatkowe wymagania, jeśli chodzi o media.)
 • Test: Jeśli treść nietekstowa jest testem lub ćwiczeniem, które utraciłoby swój sens ze względu na przedstawienie tej samej treści w postaci tekstu, wtedy alternatywa w postaci tekstu podawać powinna przynajmniej opis pozwalający zrozumieć przeznaczenie treści nietekstowej.
 • Odczucie zmysłowe: Jeśli treść nietekstowa ma za zadanie przede wszystkim tworzyć konkretne odczucie zmysłowe, wtedy alternatywa w postaci tekstu jest opisem pozwalającym zrozumieć przeznaczenie treści nietekstowej.
 • CAPTCHA: Jeśli celem treści nietekstowej jest potwierdzenie, że do treści ma dostęp człowiek, a nie komputer, wtedy dostarcza się alternatywę w postaci tekstu, która identyfikuje oraz opisuje cel treści nietekstowej. Dostarcza się również alternatywnych zabezpieczeń typu CAPTCHA, dostosowanych do różnych możliwości percepcji użytkowników, uwzględniając różne rodzaje niepełnosprawności.
 • Cele dekoracyjne, formatowanie, treść niewidoczna: Jeśli treść nietekstowa pełni jedynie funkcję dekoracyjną, używana jest do formatowania wizualnego lub też nie jest przedstawiana użytkownikowi, powinna być wdrożona w sposób umożliwiający technologiom wspomagającym jej zignorowanie.
Nie przeszedł
Błędy
 • Błąd F20 - Niespełnienie kryterium sukcesu 1.1.1 i 4.1.2 ze względu na brak aktualizacji tekstów alternatywnych w przypadku wystąpienia zmian w treści nietekstowej
 • Błąd F30 - Niespełnienie kryterium sukcesu 1.1.1 i 1.2.1 z powodu użycia alternatyw tekstowych, które nie są alternatywne (np. nazw plików lub tekstu zastępczego)
 • Błąd F38 - Niespełnienie kryterium sukcesu 1.1.1 z powodu pominięcia w HTML atrybutu alt dla treści nietekstowych wykorzystywanych wyłącznie w celach dekoracyjnych
 • Błąd F39 - Niespełnienie kryterium sukcesu 1.1.1 ze względu na dostarczenie tekstu alternatywnego, który nie jest pusty (np. alt="spacja" lub alt="obraz") dla obrazów, które powinny zostać zignorowane przez technologię asystującą
 • Błąd F65 - Niespełnienie kryterium sukcesu 1.1.1 z powodu pominięcia atrybutu alt lub tekstu alternatywnego w elementach img, elementach area i polach typu "image"
 • Błąd F71 - Niespełnienie kryterium sukcesu 1.1.1 ze względu na używanie podobieństw tekstu w celu przedstawienia tekstu bez zapewniania tekstu alternatywnego
1.2 Media zmienne w czasie Należy dostarczyć alternatywę dla mediów zmiennych w czasie. Wszystkie kryteria sukcesu zostały spełnione
1.2.1 Tylko dźwięk lub tylko wideo (nagranie) Dla mediów nagranych w systemie tylko audio lub tylko wideo stosuje się następujące zasady, za wyjątkiem sytuacji, kiedy nagranie audio lub wideo jest alternatywą dla tekstu i w taki sposób jest oznaczone: (Poziom A)
 • Nagranie tylko audio: Zapewniona jest alternatywa dla mediów zmiennych w czasie, przedstawiająca tę samą treść, co w nagraniu audio.
 • Nagranie tylko wideo: Zapewniona jest alternatywa dla mediów zmiennych w czasie, albo nagranie audio, przedstawiające te same informacje, jak w nagraniu wideo.
Przeszedł
Technika Pominięto z powodu braku odpowiedniej treści
1.2.2 Napisy rozszerzone (nagranie): Napisy rozszerzone dołączone są do wszystkich nagrań audio w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz), za wyjątkiem sytuacji, kiedy są one alternatywami dla tekstu i w taki sposób są oznaczone. (Poziom A) Przeszedł
Technika Pominięto z powodu braku odpowiedniej treści
1.2.3 Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie) Zapewnia się alternatywę dla mediów zmiennych w czasie lub audiodeskrypcję dla nagrań wideo w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz), za wyjątkiem sytuacji, kiedy są one alternatywami dla tekstu i w taki sposób są oznaczone. (Poziom A) Przeszedł
Technika Pominięto z powodu braku odpowiedniej treści
1.2.4 Napisy rozszerzone (na żywo): Napisy rozszerzone dołączone są do wszystkich treści audio przekazywanych na żywo w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz). (Poziom AA) Przeszedł
Technika Pominięto z powodu braku odpowiedniej treści
1.2.5 Audiodeskrypcja (nagranie): Zapewniona jest audiodeskrypcja dla wszystkich nagrań wideo w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz). (Poziom AA) Przeszedł
Technika Pominięto z powodu braku odpowiedniej treści
1.2.6 Język migowy (nagranie) Zapewnione jest tłumaczenie w języku migowym wszystkich nagrań audio w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz). (Poziom AAA) Przeszedł
Technika Pominięto z powodu braku odpowiedniej treści
1.2.7 Rozszerzona audiodeskrypcja (nagranie) Zapewniona jest rozszerzona audiodeskrypcja dla wszystkich nagrań wideo w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz), jeśli przerwy w ścieżce dźwiękowej danego nagrania nie pozwalają na zamieszczenie audiodeskrypcji, przekazującej sens treści w wystarczającym stopniu. (Poziom AAA) Przeszedł
Technika Pominięto z powodu braku odpowiedniej treści
1.2.8 Alternatywa dla mediów (nagranie) Zapewnia się alternatywę dla wszystkich mediów zmiennych w czasie — nagrań w multimediach zsynchronizowanych(dźwięk i obraz) oraz dla wszystkich nagrań tylko wideo (sam obraz). (Poziom AAA) Przeszedł
Technika Pominięto z powodu braku odpowiedniej treści
1.2.9 Tylko audio (na żywo) Zapewniona jest alternatywa dla mediów zmiennych w czasie, przedstawiająca informacje takie same, jak w przekazie tylko audiona żywo. (Poziom AAA) Przeszedł
Technika Pominięto z powodu braku odpowiedniej treści
1.3 Możliwość adaptacji Należy tworzyć treści, które mogą być prezentowane na różne sposoby (np. uproszczony układ wizualny), bez utraty informacji czy struktury. Niektóre kryteria sukcesu nie zostały spełnione.
1.3.1 Informacje i relacje Informacje, struktura oraz relacje pomiędzy treściami przedstawiane w treści mogą być odczytane przez program komputerowy lub są dostępne w postaci tekstu. (Poziom A) Nie przeszedł
Błędy
 • Błąd F2 - Niespełnienie kryterium sukcesu 1.3.1 z powodu użycia zmian w prezentacji tekstu w celu przekazania informacji bez użycia odpowiedniego znacznika lub tekstu
 • Błąd F46 - Niespełnienie kryterium sukcesu 1.3.1 z powodu użycia elementów th, elementów caption lub niepustych atrybutów summary w tabelach formujących układ
 • Błąd F68 - Niespełnienie kryterium 4.1.2 z powodu kontrolki interfejsu użytkownika, która nie ma programowo określonej nazwy
1.3.2 Zrozumiała kolejność Jeśli kolejność, w jakiej przedstawiona jest treść, ma znaczenie dla zrozumienia treści — kolejność taka musi być możliwa do odczytania przez program komputerowy (Poziom A) Nie przeszedł
Błędy Błąd F49 - Niespełnienie kryterium sukcesu 1.3.2 z powodu użycia do formowania układu tabeli HTML, która nie ma sensu po linearyzacji
1.3.3 Właściwości zmysłowe Instrukcje co do zrozumienia i operowania treścią nie opierają się wyłącznie na właściwościach zmysłowych, takich, jak kształt, rozmiar, wzrokowa lokalizacja, orientacja w przestrzeni lub dźwięk. (Poziom A)

Uwaga: Wymogi dotyczące koloru opisane są w Wytycznej 1.4.

Przeszedł
Technika Pominięto z powodu braku odpowiedniej treści
1.3.4 Orientacja (Poziom AA) Zawartość nie ogranicza widoku i obsługi do jednej orientacji wyświetlacza, takiej jak pionowa lub pozioma, chyba że określona orientacja wyświetlacza jest konieczna. Instrukcje co do zrozumienia i operowania treścią nie opierają się wyłącznie na właściwościach zmysłowych, takich, jak kształt, rozmiar, wzrokowa lokalizacja, orientacja w przestrzeni lub dźwięk. (Poziom A) Przeszedł
Techniki Pominięto z powodu braku odpowiedniej treści
1.3.5 Identyfikacja celu wprowadzanych danych (Poziom AA) Cel każdego pola zbierającego dane o użytkowniku może być określony programowo, gdy:
 • Pole wprowadzania danych służy celowi określonemu w części "Cele wprowadzania danych dla komponentów interfejsu użytkownika"; oraz
 • Zawartość jest wdrażana przy użyciu technologii wspierających identyfikację oczekiwanego znaczenia danych wejściowych formularza.
Przeszedł
Techniki Pominięto z powodu braku odpowiedniej treści
1.3.6 Identyfikacja celu (Poziom AAA) W treści zaimplementowanej przy użyciu języków znaczników można programowo określić przeznaczenie komponentów interfejsu użytkownika, ikon i regionów (punktów orientacyjnych). Przeszedł
Techniki Pominięto z powodu braku odpowiedniej treści
1.4 Możliwość rozróżnienia Użytkownik powinien móc dobrze widzieć bądź słyszeć treści — mieć możliwość oddzielenia informacji od tła. Wszystkie kryteria sukcesu zostały spełnione
1.4.1 Użycie koloru Kolor nie jest wykorzystywany jako jedyny wizualny sposób przekazywania informacji, wskazywania czynności do wykonania lub oczekiwania na odpowiedź, czy też wyróżniania elementów wizualnych. (Poziom A)

Uwaga: To kryterium sukcesu dotyczy szczególnie percepcji koloru. Inne formy percepcji zostały omówione w Wytycznej 1.3, w tym programistyczny dostęp do koloru oraz inne rodzaje zaprogramowania prezentacji wizualnej.

Nie przeszedł
Błędy Błąd F73 - Niespełnienie kryterium sukcesu 1.4.1 z powodu tworzenia łączy, które nie są widoczne dla osób niewidzących kolorów
1.4.2 Kontrola odtwarzania dźwięku Jeśli jakieś nagranie audio włącza się automatycznie na danej stronie i jest odtwarzane przez okres dłuższy niż 3 sekundy, dostępny jest albo mechanizm umożliwiający przerwanie lub wyłączenie nagrania, albo mechanizm kontrolujący poziom głośności niezależnie od poziomu głośności całego systemu. (Poziom A)

Uwaga: Ponieważ każda treść, która nie spełnia tego kryterium sukcesu może utrudnić użytkownikowi odczytanie całej strony, wszelkie treści na stronie (bez względu na to, czy spełniają inne kryteria sukcesu, czy nie) muszą spełnić niniejsze kryterium. Więcej informacji: Spełnienie wymagań 5: Spełnienie wymagań: Brak zakłóceń..

Przeszedł
Technika Pominięto z powodu braku odpowiedniej treści
1.4.3 Kontrast (minimalny) Wizualne przedstawienie tekstu, lub obrazu tekstu posiada kontrast wynoszący przynajmniej 4,5:1, poza następującymi wyjątkami: (Poziom AA)
 • Duży tekst: Duży tekst oraz grafiki takiego tekstu posiadają kontrast przynajmniej 3:1;
 • Przypadkowość: Nie stosuje się wymogów minimalnego kontrastu dla tekstów lub obrazu tekstu, będących elementem nieużywanych części interfejsu użytkownika, mających cel czysto dekoracyjny, nie są widoczne lub też są częścią obrazu zawierającego inne istotne treści wizualne.
 • Logotypy: Nie wymaga się minimalnego kontrastu dla tekstu, który jest częścią logo lub nazwy własnej produktu (marki).
Nie przeszedł
Błędy
 • Błąd F24 - Niespełnienie kryteriów sukcesu 1.4.3, 1.4.6 i 1.4.8 z powodu określenia kolorów pierwszego planu bez określania kolorów tła i odwrotnie
1.4.4 Zmiana rozmiaru tekstu Oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności. (Poziom AA) Przeszedł
Technika
 • Technika G142 - Używanie technologii, która ma powszechnie dostępne agenty użytkownika obsługujące zoom
 • Technika G179 - Upewnienie się, że nie nastąpi utrata treści lub funkcji po zmianie rozmiaru tekstu i zmianie rozmiaru kontenerów tekstowych
1.4.5 Obrazy tekstu Jeśli wykorzystywane technologie mogą przedstawiać treść wizualnie, do przekazywania informacji wykorzystuje się tekst, a nie tekst w postaci grafiki, za wyjątkiem następujących sytuacji: (Poziom AA)
 • Możliwy do dostosowania: Obraz tekstu może być dostosowany wizualnie do wymagań użytkownika;
 • Istotny: Prezentacja tekstu w postaci graficznej jest istotna dla zrozumienia przekazywanej informacji.

Uwaga: Tekst, który jest częścią logo lub nazwy własnej produktu, jest w tym przypadku uznawany za istotny.

Nie przeszedł
Błędy Tekst ozdobny w HTML i CSS może być użyty do osiągnięcia tej samej prezentacji wizualnej, a nie do użycia obrazów tekstu.
1.4.6 Wzmocniony kontrast Wizualne przedstawienie tekstu, lub obrazu tekstu, posiada kontrast wynoszący przynajmniej 7:1, poza następującymi wyjątkami: (Poziom AAA)
 • Duży tekst: Duży tekst oraz grafiki takiego tekstu posiadają kontrast przynajmniej 4,5:1;
 • Przypadkowość: Nie stosuje się wymogów minimalnego kontrastu dla tekstu lub obrazu tekstu, będących elementem nieużywanych części interfejsu użytkownika, mających cel czysto dekoracyjny, nie są widoczne lub też są częścią obrazu zawierającego inne istotne treści wizualne.
 • Logotypy: Nie wymaga się minimalnego kontrastu dla tekstu, który jest częścią logo lub nazwy własnej produktu (marki).
Nie przeszedł
Błędy
 • Wizualna prezentacja tekstu nie ma współczynnika kontrastu wynoszącego co najmniej 7:1.
 • Błąd F24 - Niespełnienie kryteriów sukcesu 1.4.3, 1.4.6 i 1.4.8 z powodu określenia kolorów pierwszego planu bez określania kolorów tła i odwrotnie
1.4.7 Niska głośność lub brak tła dźwiękowego Dla nagranej treści tylko audio, która (1) na pierwszym planie zawiera głównie mowę, (2) nie jest dźwiękową CAPTCHA lub logo w postaci dźwiękowej, oraz (3) nie jest wokalizacją mającą na celu głównie ekspresję muzyczną, np. w przypadku śpiewu lub rapu, przynajmniej jedno z poniższych założeń jest spełnione. (Poziom AAA)
 • Brak treści w tle: Nagranie audio nie zawiera dźwięków tła.
 • Możliwość wyłączenia: Dźwięki tła mogą zostać wyłączone.
 • 20 dB: Głośność dźwięków tła jest przynajmniej o 20 decybeli mniejsza, niż głośność mowy, która stanowi główną treść nagrania, za wyjątkiem okazyjnych, jedno– lub dwusekundowych dźwięków tła.

Uwaga: Z definicji terminu „decybel” wynika, iż dźwięki tła spełniające powyższy wymóg, będą 4 razy cichsze od głównej treści nagrania.

Przeszedł
Technika Pominięto z powodu braku odpowiedniej treści
1.4.8 Prezentacja wizualna Dla wizualnego przedstawienia bloków tekstu, dostępny jest mechanizm, za pomocą którego można osiągnąć, co następuje: (Poziom AAA)
 1. kolory na pierwszym planie oraz kolory tła mogą być zmienione przez użytkownika
 2. szerokość nie przekracza 80 znaków (40 w przypadku alfabetów: chińskiego, japońskiego i koreańskiego)
 3. tekst nie jest wyjustowany (tzn. wyrównany do prawego i lewego marginesu)
 4. odstępy między wierszami w akapitach wynoszą przynajmniej 1,5 wysokości linii, a odległość między akapitami jest przynajmniej 1,5 razy większa niż ta pomiędzy wierszami
 5. rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających, nie wymagając od użytkownika, chcącego odczytać cały wiersz, przesuwania tekstu w poziomie przy zmaksymalizowanym oknie ekranu
Nie przeszedł
Błędy
 • Odstępów między wierszami nie można zmienić na mniejszą niż 1,5 raza, nie tracąc informacji ani funkcji
 • Błąd F24 - Niespełnienie kryteriów sukcesu 1.4.3, 1.4.6 i 1.4.8 z powodu określenia kolorów pierwszego planu bez określania kolorów tła i odwrotnie
 • Błąd F88 - Niespełnienie kryterium sukcesu 1.4.8 z powodu użycia tekstu justowanego (wyrównanego do lewego i prawego marginesu)
1.4.9 Obrazy tekstu (bez wyjątków) Teksty w postaci grafiki są wykorzystywane jedynie w celach czysto dekoracyjnych lub też w przypadkach, gdy takie przedstawienie tekstu jest istotne dla przekazywanej informacji. (Poziom AAA)

Uwaga: Tekst, który jest częścią logo lub nazwy własnej produktu, jest w tym przypadku uznawany za istotny.

Nie przeszedł
Błędy Obrazy tekstu są używane do celów nie-dekoracyjnych, podczas gdy szczególna prezentacja tekstu nie jest niezbędna do przekazywania informacji.
1.4.10 Przewijanie (AA) (Poziom AA) Zawartość może być prezentowana bez utraty informacji i funkcjonalności oraz bez konieczności przewijania w dwóch wymiarach:
 1. Przewijanie w pionie zawartości o szerokości odpowiadającej 320 pikseli CSS;
 2. Przewijanie w poziomie na wysokości odpowiadającej 256 pikseli CSS;
Z wyjątkiem części zawartości, które wymagają dwuwymiarowego układu ze względu na obsługę lub znaczenie.
Przeszedł
Techniki Pominięto z powodu braku odpowiedniej treści
1.4.11 Kontrast nie-tekstu (Poziom AA) Współczynnik kontrastu między prezentacją wizualną a sąsiednimi kolorami wynosi co najmniej 3:1:
 • Komponenty interfejsu użytkownika: Informacje wizualne wymagane do identyfikacji komponentów interfejsu użytkownika i ich stanów, z wyjątkiem komponentów nieaktywnych lub w przypadku, gdy wygląd komponentu jest określany przez agenta użytkownika, a nie jest modyfikowany przez autora;
 • Obiekty graficzne: Części grafiki wymagane do zrozumienia treści, z wyjątkiem sytuacji, gdy konkretna prezentacja grafiki jest niezbędna do przekazywannia informacji.
Przeszedł
Techniki Pominięto z powodu braku odpowiedniej treści
1.4.12 Odstępy w tekście (Poziom AA) W przypadku treści zaimplementowanych przy użyciu języków znaczników, które obsługują następujące właściwości stylu tekstu, nie dochodzi do utraty treści lub funkcjonalności w wyniku ustawienia wszystkich poniższych właściwości i bez zmian innych właściwości stylu:
 • Wysokości linii (odstępy między wierszami) co najmniej do 1,5-krotności rozmiaru czcionki;
 • Odstępów między akapitami co najmniej do 2 razy większych niż rozmiar czcionki;
 • Odstępów między literami (tracking) co najmniej do 0,12-krotności rozmiaru czcionki;
 • Odstępów między wyrazami co najmniej do 0,16-krotności rozmiaru czcionki.
Przeszedł
Techniki Pominięto z powodu braku odpowiedniej treści
1.4.13 Treść odsłaniana (Poziom AA) Gdzie otrzymanie, a następnie usunięcie wskaźnika myszy lub aktywacja klawiaturą (uzyskanie fokusa) powoduje, że dodatkowa treść staje się widoczna, a następnie ukryta, prawdą jest:
 • Możliwość odrzucenia: dostępny jest mechanizm umożliwiający wyłączanie dodatkowej zawartości bez przenoszenia wskaźnika myszy lub fokusa klawiatury, chyba że dodatkowa zawartość komunikuje błąd wprowadzania danych lub nie zasłania i nie zastępuje innej zawartości;
 • Wskazywanie: dodatkowa zawartość pozostaje widoczna aż do momentu usunięcia wskaźnika myszy lub fokusa klawiatury, usunięcia jej przez użytkownika albo informacje przestaną być poprawne.;
 • Trwałość: :
Przeszedł
Techniki Pominięto z powodu braku odpowiedniej treści

Funkcjonalność

Zgodność strony Bilety z WCAG 2.1 - Funkcjonalność
# Tytuł Opis Wynik
2.1 Dostępność z klawiatury Zapewnij dostępność wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury. Wszystkie kryteria sukcesu zostały spełnione
2.1.1 Klawiatura Cała treść oraz wszystkie zawarte w niej funkcjonalności dostępne są z interfejsu klawiatury, bez wymogu określonego czasu użycia poszczególnych klawiszy, poza tymi przypadkami, kiedy dana funkcja wymaga wprowadzenia informacji przez użytkownika w oparciu o ścieżkę ruchów, a nie w oparciu o punkty końcowe wejścia. (Poziom A)

Uwaga 1: Ten wyjątek dotyczy danej funkcji, a nie techniki wejścia. Przykładowo, kiedy używa się pisma odręcznego celem wprowadzenia tekstu, technika wejścia (pismo odręczne) wymaga wprowadzenia informacji w oparciu o ścieżkę, jednak powiązana z tym funkcja (wprowadzenie tekstu) już tego nie wymaga.

Uwaga 2: To nie powinno blokować ani ograniczać użycia interfejsu innymi metodami niż klawiatura, np. za pomocą myszki.

Nie przeszedł
Błędy
 • Błąd F54 - Niespełnienie kryterium sukcesu 2.1.1 z powodu używania funkcji obsługi zdarzeń specyficznych tylko dla urządzenia wskazującego (w tym gestów)
 • Błąd F55 - Niespełnienie kryteriów sukcesu 2.1.1, 2.4.7 i 3.2.1 z powodu użycia skryptu do usunięcia fokusa po otrzymaniu fokusa
2.1.2 Brak pułapki na klawiaturę Jeśli fokus klawiatury można przemieścić do danego komponentu strony za pomocą interfejsu klawiatury, to może on być z niego usunięty również za pomocą interfejsu klawiatury, w przypadku gdy wymagane, a jeśli wówczas jest wymagane użycie czegoś więcej niż samych strzałek, tabulatora lub innych standardowych metod wyjścia, użytkownik musi otrzymać odpowiednią podpowiedź, w jaki sposób usunąć fokus z danego komponentu. (Poziom A)

Uwaga: Ponieważ każda treść, która nie spełnia tego kryterium sukcesu może utrudnić użytkownikowi skorzystanie z całej strony, cała zawartość danej strony (bez względu na to, czy spełnia inne kryteria, czy nie) musi spełnić powyższe kryterium. Więcej informacji: Spełnienie wymagań 5: Brak zakłóceń.

Przeszedł
Technika Technika ogólna G21 - Upewnienie się, że użytkownicy nie zostaną uwięzieni treści
2.1.3 Klawiatura (bez wyjątków) Cała treść oraz wszystkie zawarte w niej funkcjonalności dostępne są z interfejsu klawiatury, bez wymogu określonego czasu użycia poszczególnych klawiszy. (Poziom AAA) Nie przeszedł
Błędy
 • Błąd F54 - Niespełnienie kryterium sukcesu 2.1.1 z powodu używania funkcji obsługi zdarzeń specyficznych tylko dla urządzenia wskazującego (w tym gestów)
 • Błąd F55 - Niespełnienie kryteriów sukcesu 2.1.1, 2.4.7 i 3.2.1 z powodu użycia skryptu do usunięcia fokusa po otrzymaniu fokusa
2.1.4 Skróty klawiaturowe (Poziom A) Jeśli skrót klawiaturowy jest zaimplementowany w zawartości tylko przy użyciu liter (w tym wielkich i małych), znaków interpunkcyjnych, liczb lub symboli, to przynajmniej jeden z poniższych warunków jest spełniony:
 • Wyłączenie: dostępny jest mechanizm wyłączający skrót;
 • Przemapowanie: dostępny jest mechanizm zmiany przypisania skrótuw celu użycia jednego lub więcej niedrukowalnych znaków klawiatury (np. Ctrl, Alt itp.);
 • Aktywne tylko przy fokusie: Skrót klawiaturowy dla komponentu interfejsu użytkownika jest aktywny tylko wtedy, gdy ten komponent ma fokus
Przeszedł
2.2 Wystarczająca ilość czasu Zapewnij użytkownikom wystarczająco dużo czasu na przeczytanie i skorzystanie z treści. Wszystkie kryteria sukcesu zostały spełnione
2.2.1 Możliwość dostosowania czasu Dla każdego limitu czasowego, ustawionego na odbiór treści, spełnione jest przynajmniej jedno z poniższych założeń: (Poziom A)
 • Wyłączenie: Użytkownik może wyłączyć limit czasowy zanim czas upłynie; lub
 • Dostosowanie: Użytkownik może swobodnie dostosować limit czasowy (przynajmniej o wartość 10 razy większą od wartości domyślnej) zanim czas upłynie; lub
 • Wydłużenie: Użytkownik jest ostrzegany przed upłynięciem limitu czasowego i ma przynajmniej 20 sekund na wydłużenie limitu za pomocą prostej czynności (np. „wciśnij klawisz spacji”) oraz może wydłużyć limit przynajmniej dziesięciokrotnie, lub:
 • Wyjątek dotyczący czasu rzeczywistego: Limit czasowy jest wymaganym komponentem jakiejś czynności w czasie rzeczywistym (np. aukcji) i nie ma możliwości zmiany limitu, lub:
 • Wyjątek dotyczący istoty czynności: Limit czasowy jest istotny i wydłużenie go anulowałoby lub zaburzałoby daną czynność, lub:
 • Wyjątek 20 godzin: Limit czasowy przekracza 20 godzin.

Uwaga: To kryterium sukcesu ma na celu zapewnienie użytkownikowi wystarczającego czasu na wykonanie czynności, bez niespodziewanych zmian treści lub kontekstu, które mogą być wynikiem limitu czasowego. Powinien on być rozpatrywany w połączeniu z kryterium sukcesu 3.2.1, które nakłada ograniczenia na zmiany treści lub kontekstu w wyniku działania użytkownika.

Przeszedł
Technika Pominięto z powodu braku odpowiedniej treści
2.2.2 Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie Wszystkie poniższe zasady obowiązują w przypadku informacji, która przesuwa się, porusza,migota lub automatycznie jest aktualizowana: (Poziom A)
 • Poruszanie się, przesuwanie, migotanie: Każdą informację, która porusza się, przesuwa lub mruga, a takie działanie (1) włącza się automatycznie, (2) jest widoczne dłużej niż 5 sekund, (3) jest przedstawiane równolegle z inną treścią — użytkownik może wstrzymać, zatrzymać lub ukryć za pomocą dostępnego mechanizmu, chyba, że poruszanie się, przesuwanie lub migotanie jest częścią czynności gdzie takie działanie jest istotne, oraz:
 • Automatyczna aktualizacja: Każdą automatycznie aktualizującą się informację, która (1) włącza się automatycznie oraz (2) jest przedstawiana równolegle z inną treścią — użytkownik może wstrzymać, zatrzymać lub kontrolować częstotliwość aktualizacji za pomocą dostępnego mechanizmu, chyba, że automatyczna aktualizacja jest częścią takiej czynności, gdzie takie działanie jest niezbędne

Uwaga 1: Wytyczna 2.3 zawiera więcej informacji na temat treści migoczącej lub zawierającej błyski..

Uwaga 2: Ponieważ każda treść, która nie spełnia tego kryterium sukcesu może utrudnić użytkownikowi skorzystanie z całej strony, cała zawartość danej strony (bez względu na to, czy spełnia inne kryteria, czy nie) musi spełnić powyższe kryterium. Więcej informacji: Spełnienie wymagań: Brak zakłóceń:.

Uwaga 3: Treść, która jest aktualizowana okresowo przez aplikację lub przesyłana w sposób ciągły do programu użytkownika, nie musi być przechowywana lub przedstawiana, w czasie pomiędzy wstrzymaniem a wznowieniem prezentacji, ponieważ może to być technicznie nie możliwe, a w wielu przypadkach mogłoby wprowadzać użytkownika w błąd.

Uwaga 4: Animacja, która pojawia się w czasie poprzedzającym załadowanie treści, może być uznana za istotną, jeśli wszyscy użytkownicy nie mogą dokonać interakcji w tym czasie oraz jeśli brak wskazania etapu załadowania mógłby wprowadzić użytkownika w błąd lub mogłoby mu się wydawać, że załadowanie treści zostało zawieszone albo przerwane.

Przeszedł
Technika Pominięto z powodu braku odpowiedniej treści
2.2.3 Brak ograniczeń czasowych Ograniczenie czasowe nie jest istotną częścią czynności prezentowanej na stronie, chyba, że są to nieinteraktywne,zsynchronizowane multimedia lub wydarzenia w czasie rzeczywistym. (Poziom AAA) Przeszedł
Technika Technika ogólna G5 - Umożliwienie użytkownikom dokończenia działania bez limitu czasowego
2.2.4 Zakłócenie pracy użytkownika Zakłócenia mogą być odłożone w czasie lub odrzucone przez użytkownika, chyba, że jest to sytuacja wyjątkowa (np. zagrożenie życia lub zdrowia). (Poziom AAA) Przeszedł
Technika Pominięto z powodu braku odpowiedniej treści
2.2.5 Ponowne potwierdzenie autentyczności Kiedy kończy się czas sesji autoryzowanej przez użytkownika, może on kontynuować czynność bez utraty danych po ponownej autoryzacji. (Poziom AAA) Przeszedł
Technika Pominięto z powodu braku odpowiedniej treści
2.3 Ataki padaczki Nie należy projektować treści w taki sposób, aby prowokować ataki padaczki. Wszystkie kryteria sukcesu zostały spełnione
2.3.1 Trzy błyski lub wartości poniżej progu Strony internetowe nie zawierają w swojej treści niczego, co migocze częściej niż trzy razy w ciągu jednej sekundy, lub też błysk nie przekracza wartości granicznych dla błysków ogólnych i czerwonych. (Poziom A)

Uwaga: Ponieważ każda treść, która nie spełnia tego kryterium sukcesu może utrudnić użytkownikowi skorzystanie z całej strony, cała zawartość danej strony (bez względu na to, czy spełnia inne kryteria, czy nie) musi spełnić powyższe kryterium. Więcej informacji: Spełnienie wymagań 5: Brak zakłóceń.

Przeszedł
Technika Technika ogólna G19 - Upewnienie się, że żaden element zawartości nie miga częściej niż trzy razy w ciągu 1 sekundy
2.3.2 Trzy błyski Strony internetowe nie zawierają w swojej treści niczego, co migocze częściej niż trzy razy w ciągu jednej sekundy. (Poziom AAA) Przeszedł
Techniki Technika ogólna G19 - Upewnienie się, że żaden element zawartości nie miga częściej niż trzy razy w ciągu 1 sekundy
2.3.3 Animacja wyzwalana przez interakcję (Poziom AAA) Animacja (ruchowa) wyzwalana przez interakcję może być wyłączona, chyba że animacja jest niezbędna dla funkcji lub przekazywanych informacji. Przeszedł
Techniki Pominięto z powodu braku odpowiedniej treści
2.4 Możliwość nawigacji Dostarczenie narzędzi ułatwiających użytkownikowi nawigowanie, znajdowanie treści i ustalanie, gdzie się w danym momencie znajduje. Niektóre kryteria sukcesu nie zostały spełnione.
2.4.1 Możliwość pominięcia bloków Dostępny jest mechanizm, który umożliwia pominięcie bloków treści powtarzanych na wielu stronach internetowych. (Poziom A) Nie przeszedł
Błędy Nie są dostępne mechanizmy omijania bloków zawartości powtarzającej się na wielu stronach.
2.4.2 Tytuły stron Strony internetowe posiadają tytuły, które opisują ich cel lub przedstawiają ich temat. (Poziom A) Nie przeszedł
Błędy Błąd F25 - Niespełnienie kryterium sukcesu 2.4.2 ze względu na tytuł strony internetowej, który nie identyfikuje treści
2.4.3 Kolejność fokusa Jeśli strona internetowa może być nawigowana sekwencyjnie, a kolejność nawigacji wpływa na zrozumienie lub funkcjonalność strony, komponenty przyjmujące fokus zachowują kolejność, dzięki której zachowany jest sens i funkcjonalność treści. (Poziom A) Pass
Technika Technika ogólna G59 - Umieszczanie elementów interaktywnych w kolejności w kolejności podążającej za sekwencjami i relacjami w obrębie treści
2.4.4 Cel linku (w kontekście) Cel każdego linku może wynikać z samej treści linku, lub też z treści linku powiązanej z programistycznie określonym kontekstem, poza tymi przypadkami, kiedy cel łącza i tak byłby niejasny dla użytkowników. (Poziom A) Nie przeszedł
Błędy
 • Błąd F63 - Niespełnienie kryterium sukcesu 2.4.4 z powodu podania kontekstu łącza tylko w treści, która nie jest powiązana z linkiem
 • Błąd F89 - Niespełnienie kryteriów sukcesu 2.4.4, 2.4.9 i 4.1.2 ze względu na brak podania dostępnej nazwy obrazu, który jest jedyną treścią w linku
2.4.5 Wiele dróg Istnieje więcej niż jedna droga umożliwiająca zlokalizowanie strony w danym serwisie internetowym, za wyjątkiem sytuacji, kiedy dana strona jest wynikiem jakiejś procedury lub jednym z jej etapów. (Poziom AA) Przeszedł
Technika
2.4.6 Nagłówki i etykiety Nagłówki i etykiety opisują temat lub cel treści. (Poziom AA) Nie przeszedł
Błędy Nagłówki nie są programowo określone
2.4.7 Widoczny fokus Każdy interfejs możliwy do nawigacji za pomocą klawiatury, posiada widoczny wskaźnik fokusa klawiatury. (Poziom AA) Nie przeszedł
Błędy
 • Błąd F55 - Niespełnienie kryteriów sukcesu 2.1.1, 2.4.7 i 3.2.1 z powodu użycia skryptu do usunięcia fokusa po otrzymaniu fokusa
 • Błąd F78 - Niespełnienie kryterium sukcesu 2.4.7 ze względu na styl konturów i obramowania elementów w sposób, który usuwa lub czyni niewidocznym wizualny wskaźnik fokusa
2.4.8 Lokalizacja Dostępna jest informacja, w którym miejscu w danym serwisie internetowym znajduje się użytkownik. (Poziom AAA) Nie przeszedł
Błędy Brak informacji o lokalizacji użytkownika w obrębie zestawu stron WWW.
2.4.9 Cel linku (z samego linku) Dostępny jest mechanizm umożliwiający zidentyfikowanie celu każdego linku z samej jego treści, poza tymi przypadkami, kiedy cel łącza i tak byłby niejasny dla użytkowników (Poziom AAA) Nie przeszedł
Błędy
 • Błąd F84 - Niespełninie kryterium sukcesu 2.4.9 z powodu użycia niespecyficznego linku, takiego jak "kliknij tutaj" lub "więcej", bez mechanizmu zmiany tekstu linku na konkretny tekst.
 • Błąd F89 - Niespełnienie kryteriów sukcesu 2.4.4, 2.4.9 i 4.1.2 ze względu na brak podania dostępnej nazwy obrazu, który jest jedyną treścią w linku
2.4.10 Nagłówki sekcji Nagłówki sekcji są używane do porządkowania treści. (Poziom AAA)

Uwaga 1: Termin „nagłówek” został tu użyty w swoim ogólnym znaczeniu, obejmując tytuły i inne sposoby przypisywania nagłówków do różnego rodzaju treści.

Uwaga 2: Powyższe kryterium sukcesu dotyczy sekcji samych tekstów, a nie komponentów interfejsu użytkownika, które omawiane są osobno w ramach kryterium sukcesu 4.1.2..

Nie przeszedł
Błędy Nagłówki nie są określone programowo
2.5 Sposoby wprowadzania danych Ułatwianie użytkownikom obsługi za pomocą różnych (sposobów) urządzeń poza klawiaturą. Wszystkie kryteria sukcesu zostały spełnione
2.5.1 Gesty wskazujące (Poziom A) Wszystkie funkcje korzystające z gestów wielopunktowych lub opartych na ścieżkach do działania mogą być obsługiwane za pomocą jednego wskaźnika bez gestu opartego na ścieżce, chyba że gest wielopunktowy lub oparty na ścieżce jest niezbędny. Przeszedł
Techniki Pominięto z powodu braku odpowiedniej treści
2.5.2 Anulowanie wskazanie (Poziom AAA) W przypadku funkcji, które mogą być obsługiwane za pomocą jednego dotyku, spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
 • Bez naciśnięcia: : Zdarzenie naciśnięcie nie jest wykorzystywane do wykonania żadnej części funkcji;
 • Przerwanie lub cofnięcie: Zakończenie funkcji następuje po zdarzeniu Zwolnienie oraz dostępny jest mechanizm przerwania funkcji przed jej zakończeniem lub cofnięcia funkcji po jej zakończeniu;
 • Odwrotne: Zdarzenie Zwolnienie odwraca dowolny wynik poprzedniego zdarzenia Naciśnięcie;
 • Istotne: Ukończenie funkcji w przypadku zdarzenia "Naciśnięcie" jest istotne.
Przeszedł
Techniki Pominięto z powodu braku odpowiedniej treści
2.5.3 Etykieta w nazwie (Poziom A) W przypadku komponentów interfejsu użytkownika z etykietami, które zawierają tekst lub obrazy tekstu, nazwa zawiera tekst, który jest przedstawiony wizualnie. Przeszedł
2.5.4 Aktywacja ruchem (Poziom A) Funkcjonalność, którą można obsłużyć za pomocą ruchu urządzenia lub ruchu użytkownika, może być również obsłużona za pomocą komponentów interfejsu użytkownika, a reakcję na ruch można wyłączyć, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu czynności, z wyjątkiem sytuacji, gdy:
 • Obsługiwany interfejs: Ruch służy do obsługi funkcjonalności za pośrednictwem interfejsu obsługiwanego przez dostępność;
 • Istotne: Ruch jest niezbędny dla funkcjonalności i spowodowałoby to anulowanie czynności.
Przeszedł
Techniki Pominięto z powodu braku odpowiedniej treści
2.5.5 Rozmiar wskazywanego celu (Poziom AAA) Rozmiar obszaru wrażliwego na wskaźnik wynosi co najmniej 44 x 44 piksele CSS, z wyjątkiem sytuacji, gdy:
 • Równoważne: cel jest dostępny poprzez równoważny link lub inną kontrolkę na tej samej stronie, która ma co najmniej 44 x 44 piksele CSS;
 • Śródliniowe: cel znajduje się w zdaniu lub bloku tekstu;
 • Kontrola agenta użytkownika: rozmiar celu jest określany przez program użytkownika i nie jest modyfikowany przez autora;
 • Istotne: określona wizualizacja celu jest niezbędna do przekazania informacji.
Przeszedł
2.5.6 Mechanizmy równoczesnego wprowadzania danych (Poziom AAA) Treści internetowe nie ograniczają stosowania trybów wprowadzania danych dostępnych na platformie, z wyjątkiem sytuacji, gdy ograniczenie jest niezbędne, wymagane do zapewnienia bezpieczeństwa treści lub wymagane do przestrzegania ustawień użytkownika. Przeszedł

Zrozumiałość

Zgodność strony Bilety z WCAG 2.1 - Zrozumiałość
# Tytuł Opis Wynik
3.1 Możliwość odczytania Treść powinna być zrozumiała i możliwa do odczytania. Niektóre kryteria sukcesu nie zostały spełnione.
3.1.1 Język strony Domyślny język naturalny każdej strony internetowej może zostać odczytany przez program komputerowy. (Poziom A) Nie przeszedł
Błędy Domyślny język ludzki strony internetowej nie może być określony programowo
3.1.2 Język części Język naturalny każdej części lub frazy zawartej w treści może zostać odczytany przez program komputerowy, za wyjątkiem nazw własnych, wyrażeń technicznych, słów w nieokreślonym języku oraz słów i fraz, które stanowią część żargonu w bezpośrednio otaczającym je tekście. (Poziom AA) Przeszedł
Technika Pominięto z powodu braku odpowiedniej treści
3.1.3 Nietypowe słowa Dostępny jest mechanizm, za pomocą którego można sprawdzić definicje słów użytych w nietypowy lub ograniczony sposób, w tymidiomów i żargonu. (Poziom AAA) Przeszedł
Technika Pominięto z powodu braku odpowiedniej treści
3.1.4 Skróty Dostępny jest mechanizm, za pomocą którego można sprawdzić znaczenie skrótów w ich rozwiniętej formie. (Poziom AAA) Przeszedł
Technika Pominięto z powodu braku odpowiedniej treści
3.1.5 Poziom umiejętności czytania Jeśli dany tekst, po usunięciu nazw własnych i tytułów, wymaga umiejętności czytania na poziomie wyższym niż poziom gimnazjalny, dostępna jest treść w formie suplementu (wyjaśniającego) lub oddzielna wersja, która nie wymaga umiejętności czytania na poziomie wyższym, niż gimnazjalny. (Poziom AAA) Przeszedł
Technika Technika ogólna G153 - Ułatwianie czytania tekstu
3.1.6 Wymowa Dostępny jest mechanizm, za pomocą którego można sprawdzić wymowę słów, których znaczenie jest niejasne w danym kontekście bez znajomości ich wymowy. (Poziom AAA) Przeszedł
Technika Pominięto z powodu braku odpowiedniej treści
3.2 Przewidywalność Strony internetowe powinny otwierać się i działać w przewidywalny sposób. Niektóre kryteria sukcesu nie zostały spełnione.
3.2.1 Po oznaczeniu fokusem Jeśli jakikolwiek komponent jest oznaczony fokusem, nie powoduje to zmiany kontekstu. (Poziom A) Nie przeszedł
Błędy Błąd F55 - Niespełnienie kryteriów sukcesu 2.1.1, 2.4.7 i 3.2.1 z powodu użycia skryptu do usunięcia fokusa po otrzymaniu fokusa
3.2.2 Podczas wprowadzania danych Zmiana ustawień jakiegokolwiek komponentu interfejsu użytkownika nie powoduje automatycznej zmiany kontekstu, chyba, że użytkownik został poinformowany o takim działaniu zanim zaczął korzystać z komponentu. (Poziom A) Nie przeszedł
Błędy Zmiana kontekstu bez uprzedzenia przy zmianie statusu listy wyboru
3.2.3 Konsekwentna nawigacja Mechanizmy nawigacji, które powtarzają się na wielu stronach w serwisie internetowym, w danym porządku względnym wobec siebie, za każdym razem pojawiają się w tym samym porządku, chyba, że użytkownik sam wprowadzi zmiany. (Poziom AA) Przeszedł
Technika

Technika ogólna G61 - Przedstawianie powtarzających się komponentów w tej samej kolejności, za każdym razem, gdy się pojawiają

Techniki dodatkowe

 • Przyszły link - Używanie szablonów w celu zapewnienia spójności na wielu stronach internetowych
3.2.4 Konsekwentna identyfikacja Komponenty, które posiadają tę samą funkcjonalność w danym serwisie internetowym, są w taki sam sposób zidentyfikowane. (Poziom AA) Nie przeszedł
Błędy Komponenty, które mają taką samą funkcjonalność w ramach zestawu stron internetowych, nie są w ogóle identyfikowane
3.2.5 Zmiana na żądanie Zmiany kontekstu inicjowane są tylko na żądanie użytkownika, lub też istnieje mechanizm pozwalający na wyłączenie takich zmian. (Poziom AAA) Nie przeszedł
Błędy Zmiana kontekstu bez uprzedzenia przy zmianie statusu listy wyboru
3.3 Pomoc przy wprowadzaniu informacji Istnieje wsparcie dla użytkownika, by mógł uniknąć błędów lub je skorygować. Niektóre kryteria sukcesu nie zostały spełnione.
3.3.1 Identyfikacja błędu Jeśli przy wpisywaniu informacji, błąd zostanie wykryty automatycznie, system wskazuje błędny element, a użytkownik otrzymuje opis błędu w postaci tekstu. (Poziom A) Przeszedł
Technika Pominięto z powodu braku odpowiedniej treści
3.3.2 Etykiety lub instrukcje Pojawiają się etykiety lub instrukcje, kiedy w treści wymagane jest wprowadzenie informacji przez użytkownika. (Poziom A) Nie przeszedł
Błędy Nie zapewniono etykiety dla kontrolki formularza
3.3.3 Sugestie korekty błędów Jeśli przy wpisywaniu informacji, błąd zostanie wykryty automatycznie i znane są sugestie korekty, wtedy użytkownik otrzymuje takie sugestie, chyba, że stanowiłoby to zagrożenie dla bezpieczeństwa treści lub zmieniłoby to cel treści. (Poziom AA) Przeszedł
Technika Pominięto z powodu braku odpowiedniej treści
3.3.4 Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych) Dla stron internetowych, na których pojawiają się zobowiązania prawne lub transakcje finansowe, i w których użytkownik modyfikuje lub usuwa dane zawarte w systemach przechowywania danych, lub wprowadza testowe odpowiedzi, przynajmniej jedno z poniższych założeń jest prawdziwe: (Poziom AA)
 1. Odwracalność: Wprowadzenie danych jest odwracalne.
 2. Sprawdzanie: Dane wprowadzone przez użytkownika są sprawdzane pod kątem błędów, a użytkownik ma możliwość wprowadzenia poprawek.
 3. Potwierdzenie: Dostępny jest mechanizm sprawdzania, potwierdzania oraz korekty informacji przed jej ostatecznym wysłaniem.
Przeszedł
Technika Pominięto z powodu braku odpowiedniej treści
3.3.5 Pomoc Dostępna jest pomoc kontekstowa. (Poziom AAA) Przeszedł
Technika Pominięto z powodu braku odpowiedniej treści
3.3.6 Zapobieganie błędom (wszystkim) Dla stron internetowych, które wymagają od użytkownika podania informacji, przynajmniej jedno z poniższych założeń jest prawdziwe: (Poziom AAA)
 1. Odwracalność: Wprowadzenie danych jest odwracalne.
 2. Sprawdzanie: Dane wprowadzone przez użytkownika są sprawdzane pod kątem błędów, a użytkownik ma możliwość wprowadzenia poprawek.
 3. Potwierdzenie: Dostępny jest mechanizm sprawdzania, potwierdzania oraz korekty informacji przed jej ostatecznym wysłaniem.
Przeszedł
Technika Pominięto z powodu braku odpowiedniej treści

Rzetelność

Zgodność strony Bilety z WCAG 2.1 - Rzetelność
# Tytuł Opis Wynik
4.1 Kompatybilność Zmaksymalizowanie kompatybilności z obecnymi oraz przyszłymi programami użytkowników, w tym z technologiami wspomagającymi. Niektóre kryteria sukcesu nie zostały spełnione.
4.1.1 Parsowanie W treści wprowadzonej przy użyciu języka znaczników, elementy posiadają pełne znaczniki początkowe i końcowe, elementy są zagnieżdżane według swoich specyfikacji, elementy nie posiadają zduplikowanych atrybutów oraz wszystkie ID są unikalne, za wyjątkiem przypadków, kiedy specyfikacja zezwala na wyżej wymienione cechy. (Poziom A)

Note: Początkowe i końcowe znaczniki, w których brak kluczowych znaków, takich, jak zamykający nawias ostry lub pytajnik błędnie dopasowany do atrybutu wartości, nie są uznawane za znaczniki pełne.

Nie przeszedł
Błędy Błąd F70 - Niespełnienie kryterium sukcesu 4.1.1 z powodu nieprawidłowego użycia znaczników początkowych i końcowych lub atrybutów
4.1.2 Nazwa, rola, wartość Dla wszystkich komponentów interfejsu użytkownika (włączając w to, ale nie ograniczając jedynie do elementów formularzy, linków oraz komponentów wygenerowanych przez skrypty) nazwa oraz rola (przeznaczenie) mogą być odczytane przez program komputerowy, a stan, właściwości oraz wartości, które mogą być ustawione przez użytkownika, mogą również być ustawione przez program komputerowy; zawiadomienie o zmianach w tych elementach dostępne jest dla programów użytkownika, w tym technologii wspomagających. (Poziom A)

Uwaga: Powyższe kryterium sukcesu stosuje się głównie do autorów stron, którzy budują lub piszą swoje własne komponenty interfejsu użytkownika. Przykładowo, standardowe kontrolki HTML już spełniają to kryterium, jeśli użyte są zgodnie ze specyfikacją.

Nie przeszedł
Błędy
 • Błąd F68 - Niespełnienie kryterium 4.1.2 z powodu kontrolki interfejsu użytkownika, która nie ma programowo określonej nazwy
 • Błąd F79 - Niespełnienie kryterium sukcesu 4.1.2 ze względu na stan fokusa na składniku interfejsu użytkownika, który nie jest programowo określony lub brak powiadomienia o zmianie stanu fokusa
 • Błąd F89 - Niespełnienie kryteriów sukcesu 2.4.4, 2.4.9 i 4.1.2 ze względu na brak podania dostępnej nazwy obrazu, który jest jedyną treścią w linku
4.1.3 Komunikaty o stanie (Poziom AA) W treści zaimplementowanej przy użyciu języków znaczników, komunikaty o stanie mogą być programowo określane za pomocą roli lub właściwości, dzięki czemu mogą być prezentowane użytkownikowi za pomocą technologii asystujących bez uzyskania fokusu. Przeszedł
Techniki Pominięto z powodu braku odpowiedniej treści